Gegevensverwerking & Privacy


Geriatro BV gevestigd aan Vennestraat 2 B2.3 3600 Genk België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De online marktplaats voor kortverblijven met als naam Geriatro wordt bestuurd door Robert Winters en is eigendom van de vennootschap Geriatro, gevestigd in de Vennestraat 2, 3600 Genk.

 

Deze privacyverklaring informeert u over de persoonsgegevens die Geriatro verzamelt in het kader van de dienstverlening aan alle betrokken partijen, de manier waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt, en de rechten die u heeft. De privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van het online platform en alle bezoekers van www.geriatro.com. Door de informatie en dienstverlening van www.geriatro.com te gebruiken verklaard u zich akkoord met het privacybeleid van Geriatro en met de voorwaarden in deze privacyverklaring.

 

Het garanderen van de privacy van de gebruikers van geriatro.com is een belangrijke taak voor Geriatro en wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring grondig te lezen vooraleer u gebruikt maakt van de diensten van Geriatro.

 

Robert Winters is de Functionaris Gegevensbescherming van Geriatro Hij/zij is te bereiken via privacy@geriatro.com

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Geriatro verzamelt enkel persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig worden gedeeld op het platform door zorgprofessionals, mantelzorgers of potentiële residenten ter ondersteuning van het verstrekken van de dienstverlening rond verblijven van korte duur in zorgvoorzieningen. Naast een aantal basis persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht en contactgegevens, bieden we de optie om bijlagen toe te voegen in de aanvragen die relevant geacht worden door aanvragers voor zorgvoorzieningen om te bepalen of een aanvraag al dan niet geaccepteerd kan worden.

 

Naast inhoudelijke gegevens rond aanvragen, maakt Geriatro gebruikt van verschillende applicaties en technieken om bij te houden wie het online platform bezoekt en hoe bezoekers zich gedragen. De informatie die we, via cookies, registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we de locatie waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt anoniem bewaard en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

 

Applicaties van externe diensten zijn geïnstalleerd om de gebruikerservaring van Geriatro en de economische activiteiten van de online marktplaats te verbeteren. Een niet-exhaustieve lijst van dergelijke diensten is:

 

 1. Google Fonts zorgt voor lettertypes op alle apparaten
 2. Google Maps zorgt voor een weergave van adressen van voorzieningen op een kaart waar nodig in de interface
 3. Stripe wordt momenteel niet actief gebruikt op het platform, maar staat technisch in de steigers in de achterkant als feature om voorzieningen voorschotten te laten vragen aan mantelzorgers of familie bij een reservatieaanvraag. Of dit effectief in gebruik genomen gaat worden in de praktijk, wordt nog verder onderzocht.
 4. Google & Facebook (identificatie) om het inloggen met 1 klik te ondersteunen voor gebruikers. (Wordt mogelijks vervangen door Auth0 of Extra Horizon later in 2022)
 5. Facebook (Kandidaat Pixel): om vrije kamer capaciteit te adverteren naar bepaalde gebruikers tijdens bepaalde seizoenen
 6. Auth0 (Kandidaat identity service systeem) dat inlog gegevens zal verwerken met de hoogst mogelijke beveiligingstechnieken.
 7. Pirsch.io (Kandidaat analytics systeem) zorgt voor weergave van het aantal bezoekers per maand op het platform, zonder cookies.

 

Geriatro reserveert zich hierbij het recht om beroep te doen op andere externe diensten voor een betere gebruikservaring zonder deze in bovenvermelde lijst op te nemen.

Een niet-exhaustieve lijst van informatie data die we verzamelen:

 

 •         Voor- en achternaam
 •         Geslacht
 •         Geboortedatum
 •         Adresgegevens
 •         Telefoonnummer
 •         E-mailadres
 •         IP-adres
 •         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 •         Locatiegegevens
 •         Documenten en bijlage (varia)
 •         Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •         Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 •         Internetbrowser en apparaat type

 

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van Geriatro. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan Geriatro over te maken.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Geriatro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 •         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •         U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 •         Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •         Ondersteuning van de dienstverlening rond het aanbieden en vastleggen van verblijf in zorgvoorzieningen
 •         Verbeteren van communicatie rond beschikbaarheid, kameraanbod en prijzen van zorgvoorzieningen ten aanzien van zorgprofessionals, mantelzorgers en potentiële residenten met een zorgnood
 •         Opzetten van een extra communicatiekanalen voor zorgvoorzieningen met als doel hun economische activiteiten te ondersteunen

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bijlages toegevoegd aan aanvragen zonder omschrijving maar met mogelijks persoonlijke of medische inhoud zijn essentiële informatie en worden enkel verwerkt voor de communicatie tussen aanvrager en ontvanger van een zorgvoorziening. Alle gegevens worden met de grootste zorg verwerkt en verstuurd via end-to-end versleutelde SSL verbindingen. Beheerders van het Geriatro platform behouden zich ten alle tijde het recht een doorlichting door te voeren van de communicatie tussen de partijen indien er vermoeden is van misbruik, maar zullen nooit bijlages met mogelijks gevoelige inhoud evalueren hiervoor.Geautomatiseerde besluitvorming

 

Geriatro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geriatro) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Geriatro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 3 jaar voor alle gegevens rond aanvragen en boekingen in zorgvoorzieningen.

 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven omschreven doeleinden verwerkt. Geriatro bewaart de toegevoegde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van vermelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

 

Geriatro deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geriatro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt Geriatro uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en indien u er actief voor kiest om deze diensten van derden te gebruiken. • Gebruikers die kiezen om Geriatro met hun Facebook account te gebruiken, laten toe dat Facebook hun accountgegevens via Geriatro verifieert
 • Gebruikers die kiezen om Geriatro met hun Google account te gebruiken, laten toe dat Google hun accountgegevens via Geriatro verifieert.  
 • Gebruikers die een zoekopdracht uitvoeren en daarvoor geografische gegevens op een kaart willen raadplegen, zullen deze laten verschijnen via de diensten van Google Maps.

 

Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?


Het is mogelijk dat Geriatro uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Geriatro en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaringen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Geriatro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Geriatro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geriatro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@geriatro.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Geriatro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Geriatro gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om de gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging daarvan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, en bestaan bijvoorbeeld uit het gebruik van een SSL verbinding voor alle persoonsgegevens en het versleutelen van wachtwoorden in onze databank zodat enkel de gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot hun eigen gebruikersaccounts. Indien u toch nog het idee hebt dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn of indien u aanwijzingen hebt van misbruik, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy@geriatro.com

 

 

Links naar sociale media

 

Op de website www.geriatro.com zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Geriatro kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Geriatro raadt de bezoeker bijgevolg aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen zouden worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram en die onder meer een cookie plaatst (zie boven). Leest u daarom ook de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met de persoonsgegevens zouden doen die zij met deze code verwerven.


 

Aanpassing privacyverklaring

 

Als verwerking verantwoordelijke behoudt Geriatro zich het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

Disclaimer

 

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Geriatro kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

 

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of Geriatro contacteren.

 

Onderbrekingen

Geriatro tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Geriatro niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Geriatro geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Geriatro biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

 

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Geriatro met of van deze websites of van hun inhoud.

 

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster of met Geriatro.

 

Aansprakelijkheid

Geriatro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

 

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Geriatro garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

 

Geriatro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Geriatro is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de website (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Geriatro aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

 

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Geriatro is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

Geriatro verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.


Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Geriatro. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Alle mogelijke geschillen dienen beslecht te worden in een rechtbank op het Belgisch grondgebied.